Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

TUGITEENUSED

Laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel lähtub lasteasutus kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteais algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe-ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis, tehakse lapse individuaalsest arenguvajadusest lähtudes.

Vajadusel pakutakse lasteaias lapsele ja perele tugiteenuste koordinaator-eripedagoogi tuge.

Tugisüsteemi koostööd lasteaias ja väljaspool lasteaeda juhib tugiteenuste koordinaator. Tugiteenuste koordinaator teeb ettepanekuid õpetajatele õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks, juhendab vajaliku dokumentatsiooni täitmist ning jälgib ja hindab tugimeetmete rakendamise tulemuslikkust.

Eripedagoog tegeleb psüühiliste protsesside arendamisega - taju, tähelepanu, mõtlemise, üldise koostööoskuse ja vaimset pingutust nõudvates ülesannetes osalemisega.

Tugispetsialisti töökorraldus

Iga õppeaasta algul (september, oktoober), õpetajate ja tugispetsialisti koostöös, selgitatakse välja tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatleb tugispetsialist last rühma keskkonnas ning viib läbi individuaalse hindamise. Kotka Lasteaias kasutatakse selleks J. A. Sterebelva tunnetusoskuste metoodikat. Antud tegevusest lapsevanemaid ei informeerita.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult, kui lapsel on vajadus osaleda eripedagoogi arendustegevustes. Lapse arendustegevustes osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul.  Lapsevanemal on võimalus kokku leppida  tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Vajadusel koostavad rühma õpetajad koostöös tugispetsialistiga ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

Eripedagoog - HEV koordinaator Aivi