Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

TUGITEENUSED

Kotka lasteaias lähtume me laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteais algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, rühma muudatus) või õppeprotsessis, tehakse lapse individuaalsest arenguvajadusest lähtudes.

Kotka lasteaias pakutakse lastele vajadusel logopeedi ja eripedagoogi tuge. Vajadus tugiteenuse järele selgitatakse välja meeskonnatööna.

Tugispetsialistide töökorraldus

Iga õppeaasta algul (september, oktoober), õpetajate ja tugispetsialistide koostöös, selgitatakse välja tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatleb tugispetsialist last rühma keskkonnas ning viib läbi individuaalse hindamise.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult Eliis keskkonna kaudu, kui lapsel on vajadus osaleda eripedagoogi või logopeedi (või mõlema) arendustegevustes. Lapse osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul.