Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

TUGITEENUSED

Kotka lasteaias lähtume me laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteais algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, rühma muudatus) või õppeprotsessis, tehakse lapse individuaalsest arenguvajadusest lähtudes.

Kotka lasteaias pakutakse lastele vajadusel logopeedi ja eripedagoogi tuge. Vajadus tugiteenuse järele selgitatakse välja meeskonnatööna.

Tugispetsialistide töökorraldus

Iga õppeaasta algul (september, oktoober), õpetajate ja tugispetsialistide koostöös, selgitatakse välja tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatleb tugispetsialist last rühma keskkonnas ning viib läbi individuaalse hindamise.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult Eliis keskkonna kaudu, kui lapsel on vajadus osaleda eripedagoogi või logopeedi (või mõlema) arendustegevustes. Lapse osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. 

Eritoe rühmad

Kotka lasteaias on 2 eritoe rühma, mis on loodud laste vajadusi arvestades.

Vastavalt laste arengutasemele arvestatakse eritoe rühmas õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel laste eripära. Õppetööd tehakse erirühmades lasteaia õppekava alusel seda vajadusel kohandades. Erirühmades on igale lapsele koostatud individuaalne arenduskava.

Vajadusel lihtsustatakse erivajadustega lapsele rühma tegevusi ja viiakse need läbi täiskasvanu toel individuaalselt.

Lisaks rühmategevustele viivad individuaaltegevusi läbi ka logopeed ja eripedagoog. Meeskond juhendab ja toetab last igapäevatoimingutega hakkamasaamisel, õpetajad näitavad eeskuju nii sõna kui tegevusega. Õpetajad soodustavad laste omavahelist suhtlemist, samuti loovad võimalusi oma rühmas sotsiaalsete suhete alustamisel, kui laps selleks valmis on.

Vajadusel tagatakse erirühma lastele individuaalsed liikumis- ja muusikategevused või kaasatakse nad tavarühmade tegevustesse.
Lapsevanemad jagavad arenguvestlustel olulist informatsiooni lapse koduste harrastuste ja käitumise kohta.

Eritoe rühma kohta saab taodelda vastavalt kehtestatud korrale ARNO keskkonnas.

Lapse erilasteaeda- või rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord