Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Kotka Lasteaias toimub õppimine, avastamine ja oskuste omandamine igapäevaste tegevuste ja õpiprojektide kaudu. Projektid algavad laste küsimustest ja vältavad, kuni laste huvi  püsib. Meie põhimõte on, et kõik, milleks laps on võimeline, teeb ta ise.

Tegutsedes võtame aega - väldime nii palju kui võimalik kiirustamist.

Kogu Kotka lasteaed (lapsed, õpetajad ja vanemad), loovad koos vaba, mängulisust, koostööd, loovust ja aktsepteerimist toetava olemise.

Kotka Lasteaia lapsed seavad oma eesmärke, kavandavad õppimist ja on osalised lasteaia juhitmises, õppides toetatult juhtima ennast ja teadlikkust enda tegudest.

Kotka Lasteaias antakse aega igavleda, tunnetada, mõtelda, küsida ja vastuseid otsida, katsetada, leiutada, seoseid luua.

Mõtestame oma tegemisi - meie ühistest arusaamadest lähtuvalt kujundame kõik koos pidevas muutumises oleva ruumi, mis toetab mängulisust, väljakutseid, katsetamist ja eksimist, lugude rääkimist ja fantaasiat.

Meile on oluline:
 
laste küsimused ja nende kuulamine;
kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, mis väljendub selles, et igale lapsele pakutakse tema huvide, võimete ja vajadustele vastavat hariduse korraldamist. Kaasava hariduse põhimõtteid järgides on lapse arengu toetamisse kaasatud kõik - laps ja lapsega tegelevad osapooled;
väärtused ja väärtuskasvatus, sealhulgas "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodika kasutamine;
keskkonnateadlikkuse kujundamine, loodushoid, jätkusuutlikkus;
MATIK (matemaatika, teaduse, tehnoloogia, kunsti ja inseneeria lõimimine õppesse, hõlmab ka loovat tehnoloogia kasutust);
personali professionaalset arengut toetavad koolitused, õpiränne, rahvusvahelised projektid:
uute metoodikatega, sealhulgas digitehnoloogia uuendused, tutvumine ja õppesse lõimimine.