LAPSEVANEMALE

 Päevakava

 Teenused ja hinnad

 Menüü

 Huviringid

 Lasteaeda tulek ja minek

➤ Lapse lasteaiatee algus; soovitused

Teenused ja hinnad

Söök ja söögiraha
 
Kotka Lasteaia toit valmib Laagri Lasteaia köögis - laagri.lasteaed@daily.ee või 53070708.
 
Alates 01.01.2024 on toidupäeva maksumuseks  2.54 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik, on toidupäeva maksumus 1,87 eurot ning vahe 0,65 senti kompenseeritakse vallaeelarvest.
 
Toiduraha maksmine toimub eelneva kuu tegelike toidupäevade eest. Toitlustaja Baltic Restaurants Estonia AS saadab järgneva kuu alguses lapsevanemale e-postiga vastava arve.
 
Kui lapsel on toidutalumatus, siis palume teavitada lasteaeda ja saata sellekohane arstitõend
 
Baltic Restaurants Estonia AS
Lastekodu 31, 10113 Tallinn
Telefon: 3726014075
 
KOHATASU
 
Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2024. a 1. jaanuarist 820 eurot ja 20% sellest 164 eurot.
 
Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse, ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.
 
Juhul, kui laps on saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (k.a) vähemalt 3-aastaseks ning lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele järgmised soodustused:
  1. 50% lapsevanema tasutavast osalustasust kuus ehk 2024. aastal maksab vanem 3-8-aastase lapse eest 82 eurot kuus;
  2. kui perekonnas on kaks 3-8-aastast last, kes käivad üheaegselt valla lasteaias, siis teise 3-8-aastase lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2024. aastal maksab vanem teise lapse eest 41 eurot kuus;
  3. kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on mõlemad vanemad ühised või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus 3-8-aastaste valla lasteaias käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.
 
Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.
 
Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele avaldus järgmistel juhtudel:
  • kolme või enama alaealise lapsega pere puhul ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;
  • kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;
  • 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Lily Roop
haridusspetsialist
Telefon: 5302 1854
----------------------------------------------------------
 
Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.
Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest.
Osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu kaotab laps õiguse lasteaiakohale ning tema asemele võetakse järjekorra alusel uus laps.